Skip to main content
assabentat-fernandez

Si has de fer obres al teu habitatge, local o edifici (sempre que no augmentin el volum dels mateixos), has de saber que caldrà demanar un permís d’obres a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, establert en l’Ordenança municipal reguladora de les actuacions de naturalesa urbanística subjectes a control municipal (BOPB 2014.01.27) ia l’ordenança fiscal nº1.06. Taxa per prestació de serveis d’Urbanisme.

Depenent de l’obra que s’executi, així com de la ubicació de l’habitatge, local o edifici, poden ser necessaris uns o altres requisits. Tot això està explicat a la pàgina de l’Ajuntament, on s’especifica què és necessari, els formularis a emplenar i els tràmits relacionats.

Per poder tramitar una llicència d’obres a l’Hospitalet de Llobregat, s’ha de portar tota la documentació requerida a el Departament de Serveis Urbanístics, situat al carrer Migdia número 5, 4t pis de l’Hospitalet de Llobregat (08901). El seu horari és de 8.30 a 13.30 h de dilluns a divendres. Aneu amb temps, ¡les seves oficines solen estar molt saturats!

En aquest article explicaré els diferents permisos menors necessaris per reformar un habitatge, un local o un edifici plurifamiliar. Cal tenir en compte que si la finca té algun tipus de protecció urbanística, els requisits poden ser molt més restrictius. Això només es podrà saber mitjançant una reunió prèvia a l’Ajuntament.

Descriuré els permisos més utilitzats, en ordre de menys a més restrictiva:

1.- DECLARACIÓ RESPONSABLE D’OBRES

Aquest permís és necessari en el cas de realitzar obres a l’interior de l’habitatge o local sense afectar ni la distribució, ni l’estructura, ni façanes, patis o cobertes. També és necessari per obres a l’interior de vestíbuls o zones comunitàries de l’edifici, sense modificació de la distribució ni de l’estructura.

Pot demanar-la sigui persona física o empresa, i no és necessària l’actuació d’un tècnic. No obstant això, es recomana que un tècnic validi la proposta i que l’empresa que realitzi els treballs tingui tota la documentació en regla i disposi d’assegurança de responsabilitat civil, que cobreixi els desperfectes que pugui causar a la propietat i a l’entorn. Previ COVID, es feia presencialment i a l’hora li lliuraven el permís d’obres i el pagament de les taxes a efectuar-se en el banc. Actualment s’ha de fer telemàticament mitjançant una Instància general, per la qual cosa desconec quant temps triguen a emetre i enviar-lo a l’interessat. S’ha de tenir a mà o enganxat a la porta on es realitza l’obra.

Si la finca està protegida urbanísticament (Pla Especial de Protecció de l’Patrimoni Artístic), pot ser que li demanin una llicència més restrictiva.

Condicions generals:

 • Té una validesa de 1, 2 o 3 mesos segons s’indiqui en la plantilla normalitzada a omplir per aquesta llicència.
 • Els sacs de runa hauran de ser homologats, tapats i identificats amb el seu número d’expedient. S’han de retirar abans de 24 hores i no es podran posar o deixar els caps de setmana.

Cost del tràmit

1.-    Per a aquest tipus de llicència, s’han de pagar unes taxes municipals que valen 31,83€ i s’han d’ingressar, previ l’inici de les obres, a les oficines bancàries assenyalades en el full de pagament.


Obra de reforma interior de cuina, sense afectar distribució, ni estructura al carrer Fernandez Lirola

1.- ACTUACIONS URGENTS EN EDIFICIS 

Aquest permís és necessari en el cas que algun element del local, habitatge o edifici puguin causar dany a les persones o objectes. Solen ser necessàries sobretot en elements exteriors de façanes, patis, mitgeres, cobertes, encara que també s’utilitzen molt en el cas de apuntalats d’elements estructurals en mal estat.

És necessària la intervenció d’un tècnic, ja sigui aparellador, arquitecte tècnic o d’edificació, enginyer industrial, enginyer o arquitecte, el qual ha de presentar un petit projecte amb memòria, plànols i fotografies a l’Ajuntament. El tècnic ha de realitzar la direcció facultativa d’aquestes obres. L’Ajuntament pot requerir més informació en un termini màxim de 15 dies des de la seva presentació.

El permís d’obres té els següents terminis:

Cost del tràmit

1.-    Serà necessari un tècnic que realitzi el petit informe i assumeixi la direcció facultativa de la col·locació dels elements de seguretat necessaris.

El preu dependrà de la complexitat de l’obra i no hi ha cap taxa fixa que estableixi el seu cost. Si vols més informació, contacteu: faré una primera visita a l’immoble i ho podré calcular sense cap compromís.

Permís d’emergència per estintolament de biguetes de formigó al carrer Occident. Xarxes de protecció en balcons d’edifici plurifamiliar al carrer Besa, ambdues a l’Hospitalet de Llobregat.

2.- COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

Inclou un llistat de les obres més importants que requereixen aquest permís:

 • Obres interiors en habitatges que incloguin un canvi de distribució a l’interior d’habitatge o local, sense afectació estructural.
 • Col·locació de portes i persianes, reixes i baranes metàl·liques.
 • Col·locació de tendals visibles des del carrer en planta baixa dels edificis.
 • Col·locació de rètols, banderoles i anuncis lluminosos.
 • Pintura i reparació de façanes, claraboies i cobertes, obres en parets mitgeres i reparació de patis o un altre element comú.
 • Instal·lació de bastida, treballs verticals, grues o similars SENSE OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA.
 • Instal·lació d’antenes i aparells d’aire condicionat en cobertes i terrats d’edificis que puguin afectar elements comuns. En aquest cas cal l’autorització de la comunitat de propietaris. No està permesa la col·locació d’unitats d’aire en les façanes exteriors, interiors o patis.
 • Instal·lació de baixants, xemeneies o similars que passin per zones comunes de la finca.
 • Construcció de rampes d’accés interiors.

Hi ha excepcions a aquesta llista, on els edificis requeriran llicències més restrictives, definides per les següents condicionants:

 • Les obres interiors i exteriors en edificis inclosos en el Pla Especial de Protecció de Patrimoni Artístic (PEPPA).
 • Les construccions o instal·lacions que estiguin fora d’ordenació (en on només es podran prendre les mesures mínimes per garantir la seva salubritat i la seva estabilitat).
 • Les obres que afectin elements estructurals.
 • Les obres que afectin espais públics.

És necessària la intervenció d’un tècnic, ja sigui aparellador, arquitecte tècnic o d’edificació, enginyer industrial, enginyer o arquitecte, el qual ha de realitzar un projecte segons les especificacions finals establertes per l’Ajuntament.

Aquest projecte ha de comptar amb la següent informació:

 1. Impresos de comunicació prèvia omplerts.
 2. Declaracions responsables de contractista de l’obra (l’obra HA D’ESTAR ADJUDICADA a un o diversos contractistes, prèvia presentació de l’comunicat) amb el seu pressupost final aprovat per la propietat.
 3. DNI / NIE / CIF o escriptura de constitució de la comunitat o empresa, com a sol·licitants. Si hi ha un representant, ja sigui el tècnic o qualsevol altre, un document que acrediti la seva representació.
 4. Declaració de titular de la comunicació de comprometre a la gestió dels residus.
 5. Projecte tècnic: amb memòria, plànols i pressupost, estudi de seguretat i salut, fotografies de la zona d’actuació entre d’altres. El tècnic haurà de presentar declaracions responsables de l’assumeix de el projecte, direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut entre d’altres.
 6. En el cas que els treballs afectin elements amb amiant, totes les mesures establertes en el Reial Decret 108/1991 i / o la normativa vigent.
 7. En el cas de la instal·lació de grues-torre es requerirà documentació complementària obligatòria.

Les obres es podran iniciar a partir de l’endemà de la presentació de l’Informe a l’Ajuntament (veure NOTA IMPORTANT COVID), sempre que s’hagin pagat les taxes corresponents d’impostos de construcció i taxes urbanístiques en els bancs senyalitzats per l’Ajuntament. No obstant, l’Ajuntament podrà demanar modificacions de el projecte, perquè la propietat doni respostes dels canvis exigits pel departament tècnic en un termini màxim de 10 dies. L’Ajuntament pot demanar la restitució dels canvis no aprovats i exigir responsabilitats a la propietat per aquest fet.

El permís d’obres té els següents terminis:

 • 6 mesos des de la data establerta en l’Informe Positiu que la propietat ha de rebre de l’Ajuntament de l’Hospitalet via telemàtica o per correu ordinari. (En els meus expedients, he rebut aquest comunicat entre els 2 i 3 mesos des que he presentat la documentació a l’Ajuntament)
 • Es poden demanar pròrrogues, encara que no t’indiquen per quant de temps t’ho amplien. Sempre s’han de demanar abans que expiri la llicència original. Actualment es sol·licita amb una Instància General.

Cost del tràmit

Hi ha diversos costos per a l’emissió d’aquest permís.

1.-    Un tècnic que realitzi l’Informe d’Idoneïtat, el qual, serà a més encarregat de la direcció de l’obra, coordinació de seguretat i salut i control de qualitat. Hi poden participar conjuntament diversos tècnics.

El preu dependrà de la complexitat de l’obra i no hi ha cap taxa fixa que estableixi el seu cost. Si vols més informació Contacteu: faré una primera visita a l’immoble i el calcularé sense cap compromís.

2.-    El cost de la Taxa urbanística és de 104,53 € i de 173,13 € en el cas de requerir la pròrroga del mateix. Hi obres que poden rebre una bonificació de el 95% d’aquesta quota.

3.-    L’impost sobre les construccions i instal·lacions és d’un 4% del pressupost de l’obra presentat juntament amb el projecte. Hi obres que poden rebre una bonificació del 95% d’aquesta quota.

Obres realitzades amb un COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES als carrers Orient i Gregorio Marañón de l’Hospitalet de Llobregat

4.- LLICÈNCIA D’OBRA MENOR

Inclou un llistat de les obres més importants que requereixen aquest permís:

 • Obres de rehabilitació d’habitatges o locals amb afectació estructural.
 • Intervencions sobre elements estructurals.
 • Obres d’instal·lació d’ascensors i elevadors i altres elements d’accessibilitat (menys rampes interiors).
 • Instal·lacions de bastides, grues i similars, relacionats amb la intervenció prevista AMB OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA.
 • Demolició total o parcial de construccions i edificacions.
 • Instal·lació de grues-torres de construcció (en el cas que no s’hagin tramitat prèviament).

També requeriran llicència les edificacions definides per les següents condicionants:

 • Les obres interiors i exteriors en edificis inclosos en el Pla Especial de Protecció de Patrimoni Artístic (PEPPA).
 • Les construccions o instal·lacions que estiguin fora d’ordenació (en on només es podran prendre les mesures mínimes per garantir la seva salubritat i la seva estabilitat).
 • Les obres que afectin elements estructurals.Les obres que afectin espais públics.

És necessària la intervenció d’un tècnic, ja sigui aparellador, arquitecte tècnic o d’edificació, enginyer industrial, enginyer o arquitecte, el qual ha de realitzar un projecte segons les especificacions finals establertes per l’Ajuntament.

Aquest projecte ha de comptar amb la següent informació:

 1. Impresos de comunicació prèvia omplerts.
 2. Declaracions responsables de contractista de l’obra (l’obra HA D’ESTAR ADJUDICADA a un o diversos contractistes, prèvia presentació de l’comunicat) amb el seu pressupost final aprovat per la propietat.
 3. DNI / NIE / CIF o escriptura de constitució de la comunitat o empresa, com a sol·licitants. Si hi ha un representant, ja sigui el tècnic o qualsevol altre, un document que acrediti la seva representació.
 4. Còpia de l’acta de la reunió comunitària (en el cas que sigui una comunitat de propietaris), on surti descrit l’acord de la realització de les obres referides en la llicència.
 5. En el cas que es realitzin obres en elements comuns de l’edifici, la declaració que s’ha informat a propietaris i llogaters d’aquestes obres segons l’art. 128.2 i 3 O.M.E.
 6. Projecte tècnic: amb memòria, plànols i pressupost, estudi de seguretat i salut, fotografies de la zona d’actuació entre d’altres. El tècnic haurà de presentar declaracions responsables de l’assumeix de el projecte, direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut entre d’altres.
 7. Els mitjans auxiliars (bastides) al carrer, no podran avançar més de 3 metres des de la línia de la façana, ni sobrepassar els 2/3 de l’amplada de la vorera. Tampoc deixarà un espai lliure a la vorera menor a 80 centímetres. Les voreres de menys de 1,40 metres d’ample es permetrà tancaments de protecció que sobresurtin màxim 60 centímetres.
 8. En el cas que els treballs afectin elements amb amiant, totes les mesures establertes en el Reial Decret 108/1991 i / o la normativa vigent.
 9. En el cas de la instal·lació de grues-torre es requerirà documentació complementària obligatòria.
 10. Declaració de titular de la comunicació de comprometre a la gestió dels residus.
 11. Formulari estadístic (en el cas de la deconstrucció d’edificis)

Todos estos documentos se han de presentar en papel y en formato digital (ver NOTA IMPORTANTE COVID) en el Ayuntamiento para la apertura del expediente de obras.  A la entrega de la documentación, el representante de las obras recibirá las tasas de construcción e urbanísticas a abonar en las agencias bancarias especificadas.

Les obres es podran iniciar a quan es rebi l’admissió de la Llicència, sempre que s’hagin pagat les taxes corresponents d’impostos de construcció i taxes urbanístiques en els bancs senyalitzats per l’Ajuntament. No obstant, l’Ajuntament podrà demanar modificacions de el projecte, perquè la propietat de respostes dels canvis exigits pel departament tècnic en un termini màxim de 10 dies. L’Ajuntament pot demanar la restitució dels canvis no aprovats i exigir responsabilitats a la propietat per aquest fet.

El permís d’obres té els següents terminis:

 • Segons el que estableix la pàgina web de l’Ajuntament, hauran de donar resposta a la sol·licitud de llicència en un termini d’un mes per llicències d’obres menors i de dos mesos per a llicències de deconstrucció. No obstant això, basant-me en la informació oral rebuda pels tècnics de Departament de Llicències i la meva pròpia experiència, solen trigar entre dos mesos i quatre mesos les llicències d’obres menors.
 • 3 mesos màxim des de la recepció de la Llicència d’Obres per al seu inici.
 • 6 mesos des de la recepció de la Llicència d’Obres per a l’execució dels treballs establerts en el projecte.
 • Es poden demanar pròrrogues, encara que no t’indiquen per quant de temps t’ho amplien, sempre s’han de demanar abans que expiri la llicència original. Actualment amb una Instància General.

Cost del tràmit.

Existen varios costes para la emisión de este permiso.

1.-    Un tècnic que realitzi l’Informe d’Idoneïtat, el qual, serà a més encarregat de la direcció de l’obra, coordinació de seguretat i salut i control de qualitat. Hi poden participar conjuntament diversos tècnics.

El preu dependrà de la complexitat de l’obra i no hi ha cap taxa fixa que estableixi el seu cost. Si vols més informació Contacteu: faré una primera visita a l’immoble i el calcularé sense cap compromís.

2.-    El cost de la Taxa urbanística és de 154,24€ i de 173,13€ en el cas de requerir la pròrroga del mateix. Hi obres que poden rebre una bonificació de el 95% d’aquesta quota.

3.-    L’impost sobre les construccions i instal·lacions és d’un 4% del pressupost de l’obra presentat juntament amb el projecte. Hi obres que poden rebre una bonificació del 95% d’aquesta quota.

Instal·lació elèctrica de zones comunitàries d’edifici plurifamiliar al carrer Occident.
Skip to content