Skip to main content
libro en blanco

La cèdula d’habitabilitat és el document que acredita el compliment dels requisits mínims d’habitabilitat establerts en l’article 9 de l’decret 141/2012 de la Generalitat de Catalunya. Té la funció d’acreditar que l’habitatge sigui habitable, la solidesa de l’edifici i sobretot que mantinguin unes condicions d’habitabilitat dignes al llarg de el temps.

La cèdula d’habitabilitat és obligatòria per tots els habitatges, i es necessita per a llogar i / o vendre un habitatge. També la poden exigir les companyies d’aigua, gas, electricitat i telecomunicacions per al subministrament o el canvi de nom dels contractes respectius. La cèdula d’habitabilitat també és necessària per al reagrupament familiar d’estrangers.

Per obtenir la cèdula d’habitabilitat, un arquitecte o arquitecte tècnic ha d’inspeccionar l’habitatge per comprovar que aquesta compleix amb els requisits de l’decret 141/2012, comprovar que l’habitatge està escripturada com a tal, verificar la seva superfície i emetre el corresponent certificat d’habitabilitat.

Posteriorment, s’ha de presentar la sol·licitud de la cèdula d’habitabilitat juntament amb aquest certificat a Agència de l’Habitatge de Catalunya i pagar les taxes corresponents (14,35 €). La cèdula s’emet aproximadament en un mes.

Les cèdules d’habitabilitat tenen una validesa de 15 anys i han de tornar a obtenir-se una vegada transcorregut aquest termini. Totes les cèdules emeses abans de 2008 han caducat.

Si no troba el seu cèdula, pot trucar a l’012 (Generalitat de Catalunya), on li indicaran si continua vigent. En aquest cas, només haurà de demanar un duplicat.

Els meus honoraris professionals per a la realització de Cèdules d’Habitabilitat a Barcelona ciutat són de 85 € mes les taxes i l’IVA. (Per a habitatges de menys de 120 m2). En el cas de la contractació dels meus serveis, sempre verifique si l’habitatge ha tingut prèviament cèdula i si està caducada o no.

Pot posar-se en contacte amb mi a la meva pàgina de CONTACTE per l’assessoria o tramitació de la cèdula. També tramito de manera conjunta la cèdula d’habitabilitat i el certificat energètic, ambdues per 140 € mes les taxes i l’IVA.

Si un habitatge no compleix els requisits d’habitabilitat no pot obtenir la cèdula fins que no es realitzin les obres necessàries, si bé això no impedeix que es pugui vendre, mitjançant l’acceptació d’un certificat substitutori especial a lliurar a notari en la compravenda de l’immoble.

En el cas que es vulgui convertir un local o magatzem a habitatge, s’haurà de realitzar una llicència de canvi d’ús, aquesta llicència és municipal i està condicionada a l’acompliment de la normativa urbanística vigent en cada cas.

Skip to content