Skip to main content
portal

Si has de fer obres al teu habitatge, local o edifici (sempre que no augmentin el volum dels mateixos), has de saber que et caldrà demanar un permís d’obres a l’Ajuntament de Barcelona, ​​establert en l’Ordenança Reguladora dels Procediments de intervenció Municipal de les Obres (ORPIMO).

Depenent de l’obra que s’executi, així com de la ubicació de l’habitatge, local o edifici, poden ser necessaris uns o altres requisits. Tot això està explicat a la pàgina de l’Ajuntament, on qualsevol pot fer una Consulta Prèvia per a la realització d’obres o instal·lacions de radiocomunicació.

Per utilitzar la consulta prèvia, haurà d’omplir un formulari on se li demanaran les dades de l’immoble i la tipologia de l’obra que es vol realitzar. Si es segueix els passos descrits a la web, emetrà un PDF amb els requisits previs necessaris. Si el que vols és que emeti una Consulta Prèvia definitiva, hauràs, a més, omplir les teves dades personals, de manera que emetrà tota la consulta amb tots els detalls dels requisits necessaris.

En aquest article explicaré els diferents permisos menors necessaris per reformar un habitatge, un local o un edifici plurifamiliar. Cal tenir en compte que si la finca té algun tipus de protecció urbanística, els requisits poden ser molt més restrictius. Això només es podrà saber quant s’introdueixi la direcció de l’entitat a reformar a la consulta prèvia.

Descriuré els permisos més utilitzats, en ordre de menys a més restrictiva:

1.- ASSABENTAT

Aquest permís és vàlid per a la realització d’obres interiors en habitatges que no modifiquin ni la distribució, ni l’estructura, ni la façana (fusteries exteriors). És vàlid per a la rehabilitació de cuines, banys, paviments, fusteries interiors, pintura interior i les instal·lacions que siguin necessàries per a aquests arranjaments. La norma especifica clarament que les obres no reduiran les condicions d’habitabilitat prèvies, això vol dir que tota obra haurà de millorar les condicions prèvies, complint les normes aplicables (habitabilitat, RITE, etc.).

Condicions generals:

 • Té una validesa de 3 mesos des de la seva admissió. En el moment que s’acabi el termini, s’haurà de demanar un altre permís.
 • Les obres es poden executar de 8 a 21 hores. L’ús de maquinàries de 8 a 20 hores.
 • Els sacs de runa hauran de ser homologats, tapats i identificats amb el seu número d’expedient. S’han de retirar abans de 24 hores i no es podran posar o deixar els caps de setmana.

No té cap cost administratiu.

2.- TRÁMIT D’URGÈNCIA

Aquest permís és necessari en el cas que algun element d’el local, habitatge o edifici, puguin causar dany a les persones o objectes. Solen ser necessàries sobretot en elements exteriors de façanes, patis, mitgeres, cobertes, encara que també s’utilitzen molt en el cas de apuntalats d’elements estructurals en mal estat.

És necessària la intervenció d’un tècnic, ja sigui aparellador, arquitecte tècnic o d’edificació, enginyer industrial, enginyer o arquitecte, el qual ha de presentar un petit projecte amb memòria, plànols i fotografies i pressupost de les obres a col·legi respectiu, amb el cap de visar les obres i presentar-les a l’Ajuntament. El tècnic ha de realitzar la direcció facultativa d’aquestes obres. No requereix informe d’idoneïtat, ni Informe Previ de Patrimoni, més si declaracions responsables, tant de l’tècnic així com de promotor de les reparacions.

El permís d’obres té els següents terminis:

 • Es poden col·locar els elements d’emergència a l’endemà d’haver presentat la documentació a l’Ajuntament
 • El titular del local, habitatge o edifici (comunitat de propietaris) tenen l’obligació de sol·licitar la corresponent llicència per realitzar les reparacions necessàries, en un termini màxim de dos mesos des de la presentació d’aquest tràmit d’urgència. Aquest permís NO PERMET LA REPARACIÓ DE LES DEFICIÈNCIES.

Cost del tràmit

1.- Un tècnic que realitzi el petit informe i assumeixi la direcció facultativa de la col·locació dels elements de seguretat necessaris.

El preu dependrà de la complexitat de l’obra i no hi ha cap taxa fixa que estableixi el seu cost. Si vols més informació, Contacteu, faré una primera visita a l’immoble i ho podré calcular sense cap compromís.

Obras en las que ha sido necesario pedir permisos de emergencia
Permís d’emergència per estintolament de biguetes de fusta al c / Sant Vicenç 10. Xarxes de protecció en balcons d’edifici plurifamiliar al c / Besa 1 de l’Hospitalet de Llobregat.

2.- COMUNICAT IMMEDIAT

Aquest permís és vàlid per a les següents obres:

 • Obres interiors en habitatges que incloguin un canvi de distribució a l’interior d’habitatge o local *
 • Zones comunes interiors d’un edifici * (vestíbul, escales, accessos, etc.)
 • Zones comunes exteriors d’un edifici * (Patis, façanes, terrats, cobertes, mitgeres)
 • Instal·lació de mitjans auxiliars per a la realització de les obres (bastides, treballs verticals, etc.) *
 • Ascensor i instal·lacions comunes *
 • Algunes actuacions a l’interior d’habitatges que afectin puntualment l’estructura * i **
 • Algunes actuacions en jardins i solars (dependrà de l’tipus d’actuació, pot ser Immediat o diferit)

És necessària la intervenció d’un tècnic, ja sigui aparellador, arquitecte tècnic o d’edificació, enginyer industrial, enginyer o arquitecte, el qual ha de realitzar un projecte segons les especificacions finals establertes a la Consulta Prèvia. Aquest document vindrà en un format regulat per l’Ajuntament el qual es diu Informe d’Idoneïtat.

El informe de Idoneidad ha de contar con la siguiente información:

 1. Projecte tècnic: amb memòria, plànols i pressupost
 2. Annexos a el projecte: que inclourà condicions de protecció contra incendis, estudi de seguretat i salut, llicència ambiental o sectorial, Informe previ de el Servei de Patrimoni i fotografies de la zona d’actuació entre d’altres.
 3. Annexos a l’expedient: Compost bàsicament per declaracions responsables dels propietaris o representants de la propietat, tècnic de l’obra i documentació acreditativa, si és necessari.

El tècnic responsable del projecte, ho presentarà al seu col·legi professional, perquè aquests emetin l’aprovació d’aquest informe. Un cop emès l’informe d’idoneïtat, el tècnic ha de presentar-lo telemàticament a l’Ajuntament perquè aquests atorguin el permís d’obra respectiu.

Les obres es podran iniciar a partir de l’endemà de la presentació de l’Informe a l’Ajuntament, sempre que s’hagin pagat les taxes corresponents d’impostos de construcció i taxes urbanístiques en els bancs senyalitzats per l’Ajuntament. No obstant això, l’Ajuntament disposa de fins a un mes per informar que qualsevol modificació que pugui ser necessària en l’expedient.

El permís d’obres té els següents terminis:

 • 3 mesos per iniciar les obres
 • 6 mesos per a l’execució de les obres des de la data assenyalada per la persona interessada.
 • 3 mesos més de pròrroga en el cas que sigui necessari. Aquesta pròrroga s’ha de demanar abans que venci EL TERMINI ASSENYALAT AL PERMÍS (cost 160€).

Nota *: En el cas que l’entitat estigui protegida amb algun tipus de catalogació urbanística o protecció històrica / artística (segons la Llei 9/93 de l’Patrimoni Cultural Català i plans especials de protecció de l’Patrimoni Arquitectònic), el permís passa de ser un COMUNICAT IMMEDIAT a un COMUNICAT DIFERIT. Això surt reflectit en la Consulta Prèvia en el moment en què s’agrega la direcció de l’immoble.

Tipus de proteccions patrimonials segons Llei 9/93: Protecció ‘A’ per Béns Culturals d’Interès Nacional, Protecció ‘B’ per Béns Culturals d’Interès Local, Protecció ‘C’ per a Béns d’Interès Urbanístic i finalment, Protecció ‘D’ per a Béns d’Interès Documental.

Cost del tràmit.

Hi ha diversos costos per a l’emissió d’aquest permís.

1.-    Un tècnic que realitzi l’Informe d’Idoneïtat, el qual, serà a més encarregat de la direcció de l’obra, coordinació de seguretat i salut i control de qualitat. Hi poden participar conjuntament diversos tècnics.

El preu dependrà de la complexitat de l’obra i no hi ha cap taxa fixa que estableixi el seu cost. Si vols més informació contacteu, faré una primera visita a l’immoble i ho podré calcular sense cap compromís.

2.-    Despeses de l’Informe d’Idoneïtat: 249 € + IVA al CAATEEB

3.-    Impostos d’instal·lacions, construccions i obres, així com taxes de serveis urbanístics: 4% sobre el pressupost d’execució material de l’obra

Obras en las que ha sido necesario un permiso de obras menores Inmediata en Barcelona
Rehabilitació de façanes al c / Tirso de Molina i modificació de distribució al carrer Almogàvers. Cap de les finques tenia Proteccions Urbanístiques, de manera que el permís d’obres va ser immediat.

4.- COMUNICAT DIFERIT

Aquest permís cobreix les obres en les quals existeix algun tipus de catalogació urbanística o protecció històrica / artística (segons la Llei 9/93 de l’Patrimoni Cultural Català i plans especials de protecció de l’Patrimoni Arquitectònic). Això surt reflectit en la Consulta Prèvia en el moment en què s’agrega la direcció de l’immoble.

Tipus de proteccions patrimonials segons Llei 9/93: Protecció ‘A’ per Béns Culturals d’Interès Nacional, Protecció ‘B’ per Béns Culturals d’Interès Local, Protecció ‘C’ per a Béns d’Interès Urbanístic i finalment, Protecció ‘D’ per a Béns d’Interès Documental.

Aquest permís és vàlid per a les següents obres:

 • Obres interiors en habitatges que incloguin un canvi de distribució a l’interior d’habitatge o local
 • Zones comunes interiors d’un edifici (vestíbul, escales, accessos, etc.)
 • Zones comunes exteriors d’un edifici (patis, façanes, terrats, cobertes, mitgeres)
 • Instal·lació de mitjans auxiliars per a la realització de les obres (bastides, treballs verticals, etc.)
 • Ascensor i instal·lacions comunes
 • Algunes actuacions a l’interior d’habitatges que afectin puntualment l’estructura **
 • Algunes actuacions en jardins i solars (dependrà de l’tipus d’actuació, pot ser Immediat o diferit)

És necessària la intervenció d’un tècnic, ja sigui aparellador, arquitecte tècnic o d’edificació, enginyer industrial, enginyer o arquitecte, el qual ha de realitzar un projecte segons les especificacions finals establertes a la Consulta Prèvia. Aquest document vindrà en un format regulat per l’Ajuntament el qual es diu Informe d’Idoneïtat. M’he trobat casos en què el nivell de protecció de la finca només permet la seva elaboració per un arquitecte superior.

L’informe d’idoneïtat ha de comptar amb la següent informació:

 1. Projecte tècnic: amb memòria, plànols i pressupost.
 2. Annexos a el projecte: que inclourà condicions de protecció contra incendis, estudi de seguretat i salut, llicència ambiental o sectorial, Informe previ de el Servei de Patrimoni (demanat prèviament a el Departament de Patrimoni de l’Ajuntament, el qual, ha d’aprovar per incloure-a l’ projecte) i fotografies de la zona d’actuació entre d’altres.
 3. Annexos a l’expedient: Compost bàsicament per declaracions responsables dels propietaris o representants de la propietat, tècnic de l’obra i documentació acreditativa, si és necessari.

El tècnic responsable del projecte presentarà el projecte davant seu col·legi professional o entitats col·laboradores, perquè aquests emetin l’aprovació d’aquest informe. Un cop emès l’informe d’idoneïtat, el tècnic ha de presentar-telemàticament a l’Ajuntament perquè atorgui el permís d’obra respectiu.

Les obres es podran iniciar tan bon punt l’Ajuntament emeti la llicència, disposant d’un mes per a la seva avaluació. Es podran iniciar les obres a l’endemà d’haver pagat les taxes corresponents d’impostos de construcció i taxes urbanístiques en els bancs senyalitzats per l’Ajuntament.

El permís d’obres té els següents terminis:

 • 1 mes des de la presentació de l’Informe Previ de Patrimoni al seu respectiu departament, en el cas de ser favorable; si és denegat, requerirà més temps.
 • 25 dies per presentar projecte a propietaris i llogaters de la comunitat segons nota ** (només quan es realitzin actuacions en elements estructurals)
 • 1 mes des de la recepció de l’informe d’Idoneïtat en els arxius de l’Ajuntament, per tal que els seus tècnics verifiquin la documentació, en el cas que sigui favorable; si és denegat, requerirà més temps.
 • A l’rebre el permís d’obra, cal pagar les taxes previ inici de les obres.
 • 3 mesos per iniciar les obres.
 • 6 mesos per a l’execució de les obres des de la data assenyalada per la persona interessada.
 • 3 mesos més de pròrroga en el cas que sigui necessari. Aquesta pròrroga s’ha de demanar abans que venci EL TERMINI ASSENYALAT AL PERMÍS (cost 160€).

Nota **: Cal destacar que si les actuacions s’han de realitzar en elements estructurals, s’ha de demanar permís als propietaris de la Comunitat, i informar prèviament, de manera fefaent (mitjançant un burofax o document signat) a propietaris i llogaters de l’ immoble. Això està establert en l’article 37,3 de les Ordenances Metropolitanes d’Edificació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a obres que afectin l’estructura dels edificis. Aquesta llei obliga a presentar el projecte a propietaris i llogaters de la finca durant 15 dies perquè puguin examinar el projecte i de 10 dies més perquè els mateixos presentin al·legacions de caràcter tècnic. Un cop transcorregut aquest termini, es podrà presentar el projecte d’Idoneïtat a l’Ajuntament per a la seva aprovació.

Cost del tràmit.

Hi ha diversos costos per a l’emissió d’aquest permís:

1.- Un tècnic que realitzi l’Informe d’Idoneïtat, el qual, serà a més encarregat de la direcció de l’obra, coordinació de seguretat i salut i control de qualitat. Hi poden participar conjuntament diversos tècnics.

El preu dependrà de la complexitat de l’obra i no hi ha cap taxa fixa que estableixi el seu cost. Si vols més informació pots contactar-me i el podré calcular en base a les teves necessitats.

2.-    Despeses de l’Informe d’Idoneïtat: 249 € + IVA al CAATEEB.

3.-    Impostos d’instal·lacions, construccions i obres, així com taxes de serveis urbanístics: 4% sobre el pressupost d’execució material de l’obra

Obras en las que ha sido necesario un permiso diferido en Barcelona
Rehabilitació de vestíbul i zona d’escales del c / Sardenya 250 i de façanes i cobertes del carrer Servet 107, totes dues amb Proteccions urbanístiques de nivell ‘D’, pel que va ser necessari presentar un Informe Previ de Patrimoni i un Permís d’Obres Diferit.
Skip to content